शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो !!