बडिगाडमा सार्वंजनिक सुनुवाई सम्पन्न, दोश्रो चौमासिक सम्म ३५ प्रतिशत विकास वजेट खर्च