चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा, मेलमिलाप सम्बन्धित आधारभुत तालिम सम्पन्न