सेनाको स्काइ ट्रक घाइतेलाई काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्री लिन गयो झापा !!