गण्डकी बैंकमा बचत खाता खोले बैंकले एक सय जम्मा गरिदने