गाउपालीका स्तरिय प्रधानाध्यपकहरुको नियमित घुम्ती बैठक गुल्मीको दिगाममा सम्पन्न