गुल्मीको रिडिमा सफा पानी खुवाउन पानी टंकी तथा फिल्टर हस्तान्तरण