श्रृङगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न