कमैया प्रथा अन्त्यको औपचारिक घोषणा भएको आज १९ वर्ष