रिगा ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारको चासो