शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आज ७० वर्ष