रिब्दीकोट गाउँ पालिकाले १०८ बर पिपलका बिरुवाहरु बृक्षा रोपण गर्यो