छत्रकोट गाउपालीका ६ मोहरेमा दरखाने कार्यक्रम सम्पन्न