गुल्मीको छत्रकोट ४ दिगाममा तिजगित तथा दरखाने कार्यक्रम सम्पन्न