आदर्श माबि छत्रकोट ४ दिगाममा तिजगित प्रतियोगिता सम्पन्न