बलेटक्सार आर्युवेद औषधालयमा सेवा ग्राहिको चाप बढ्यो