आधुनिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न मल्ममा जग्गा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न ।