गुल्मीको सत्यवतिमा गाउँपालिका स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न