पाल्पा अर्गलीमा योग तथा ब्याम गर्नको लागि ट्रस्ट निर्माण कार्य सम्पन्न