सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विदाई कार्यक्रम सम्पन्न ।