धुर्कोटका ३ वडामा बाख्राहरुमा नस्ल सुधारको लागि बोका बितरण