गुल्मी मालीकाको फुलबारी चोरकाटे खण्डमा स्तरोन्नति कामको अनुगमन