गुल्मीदरबारको कस्तो छ आमा कार्यक्रमको अभिमुखिकरण सम्पन्न ।