स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम हुँगा तरकारी पकेट कृषि समुहको उद्धघाटन