स्वास्थ्य सस्थाहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा सम्पन्न ।