अस्लेवाका पान्डेद्धारा दुई बिधालयलाइ ५० थानका दरले १०० थान कुर्ची प्रदान