अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसैलाइ मान्छौ । चन्द्र भण्डारी