चन्द्रकोट र मालिका गा.पा.मा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र उदघाटन