माटो परीक्षण गर्न सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल नक्सामा समस्या