भुनापाको ढाकावाङ्गमा कक्षा ११ र १२ मा बिद्यालयले मासिक शुस्ल्क मागेको भन्दै विश्व मा बि का बिद्यार्थी आन्दोलित