मालिका गाउँपालिकाका १३२० जेष्ठ नागरीकले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप