भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि कार्यक्रम रिडिमा सम्पन्न