रिडि :- समुदायमा अत्यधिक रोग जीवनशैलिका कारण लागेको निष्कर्ष