छत्रकोट गाउँपालिकाले स्नातक प्रथम बर्षमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रबृत्ति दिने ।