यस्तो बन्दै छ छत्रकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन ।