आन्तरिक उडानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिईने ।