छत्रकोट गाउँपालिको दौघामा एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न ।