प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार हुदै, ५० बर्षको उमेरहद ।