इञ्जाको फेलोसिप कोरोना सङ लडने महत्त्वपूर्ण आधार बन्यो