गरीबी निवारणका लागि लघुउधम बिकास कार्यक्रम मेडपा सम्पन्न