लगानी सम्मेलनमा , रुपन्देहीका ८ परीयोजना प्राथमिकतामा ।