रोजगार संयोजकका लागि लिइएको पहिलो चरणको छनोट सूची सार्वजनिक