गुल्मीको रुन्खादह माध्यमिक बिद्यालय मोटरसाइकल र्रयाली