अनन्तको अक्रोस, गाउँपालिका नेकपाको कार्यालयको रुपमा परिणत ।