गुल्मीमा एक कार्यक्रममा सेवागा्रही द्धारा प्राबिधिक क्याम्पस र अस्पताल माग