नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यावसायी महा संघ गुल्मीको सम्मेलन चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा समपन्न ।