छत्रकोट गाउँपालिका १ र २ मा, सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न !