गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा, शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिको लागि अन्तरक्रिया ।