छत्रकोट गाउपालीका गुल्मिले शिक्षकको दरबन्दि मिलान गर्ने