रुरु गाउँपालिकालाई पूर्ण भर्ना युक्त बनाउनका लागि अभियान शुरु